İntifa Hakkı Veraset ve İntikal Vergisi’nin Konusu Olur Mu?

İntifa hakkının veraset ve intikal vergisine konu edilmesi durumunda, verginin tahakkuk / tebliğ ettirildiği tarihin 30 gün içerisinde vergi tahakkukuna itiraz edilmeli ve tahakkukun iptali için vergi mahkemesine başvurulmalıdır.

27 December 2023

Bina Yönetim Planlarına Aykırı Kiralanan İşyerlerinin Ruhsatları İptal Edilebilir!

Bir bağımsız bölümün bina yönetim planına aykırı şekilde kiraya verilmesi halinde, idari ve cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu nedenle, ticari işletme kiralayan bağımsız bölüm maliki, yönetim planını dikkatlice incelemeli ve yönetim planına aykırı bir durum varsa, gerekli önlemleri almalıdır. Bu şekilde bir bağımsız bölümü kiralayacaklar açısından işyeri ruhsatının temin edilememesi veya iptali halinde taşınmazın malikinden talep edecekleri hususların kira sözleşmesinde açıkça düzenlenmesi gerekir.

15 December 2023

İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi ve İşverenin Fesih Hakkı

İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi ve İşverenin Fesih Hakkı

11 December 2023

Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanlarına Zorunlu Bireysel Emeklilik Katkı Payı

27 Aralık 2018 yılında yürürlüğe giren Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, 5 ve üzeri çalışana sahip işyerlerinin, çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine (“BES”) dahil etmeleri zorunludur. Sivil toplum kuruluşları da bu yükümlülüklere tabidir.

11 May 2021

İşgücü Piyasasına Yönelik Centilmenlik Anlaşmaları Sebebiyle 32 Şirkete Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından 20.04.2021 tarihinde aralarında Yemek Sepeti, Çiçek Sepeti, Getir, Migros, NTV ve Trendyol’un da bulunduğu 32 şirket hakkında işgücü piyasasında rekabeti olumsuz etkileyebilecek nitelikteki centilmenlik anlaşmaları sebebi ile soruşturma başlatıldığı açıklandı . Kurul, şirket çalışanının başka bir şirkette çalışmasına engel olabilecek nitelikte olan centilmenlik anlaşmalarının, işgücünün değerini bulamamasına ve emeğin karşılığının alınamamasına sebep olabileceğinden hareketle, 32 şirketin bu tür centilmenlik anlaşmaları ile işgücü pazarındaki rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadıklarını tespit etmek üzere bir soruşturma yürütecektir. Bu yazımız ile iş sözleşmeleri açısından rekabet yasağını ve centilmenlik anlaşmalarını inceleyeceğiz.

10 May 2021

SGK İşten Çıkış Kodları Değiştirildi

1 Nisan 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 22 Şubat 2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan "2.1- İşten ayrılış nedeni" alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundan "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmıştır. Genelge kapsamında 41 numaralı koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

10 May 2021

Yargıtay Kararı Köşesi

Mobbing İddiasının Kabulü İçin Kesin ve Mutlak Bir Delil Sunulmasına Gerek Olmadığı Değerlendirildi

10 May 2021

İhtiyati Haciz

Konusu para ve teminat olan alacak davalarında veya icra takiplerinde, alacağını güvence altına almak isteyen alacaklı, mahkemeden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep edebilir. İhtiyati haciz, mahkemeden tedbir mahiyetinde, borçlunun mevcut menkul ve gayrimenkullerini kaçırmasını önlemek ve borcun tahsilinin güvende altına alınması için talep edilmektedir. İhtiyati haciz 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) belirtilen şart ve usule uygun olarak talep edilmelidir.

10 May 2021

Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Kazaları

Dernekler, çalışmalarının mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlarken yalnızca dernekler mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerini değil, derneğin faaliyetleri gereği tabii olduğu diğer mevzuatlarda düzenlenen yükümlülüklerini de yerine getirmelidir. Dernekler gönüllülük esasıyla çalışmalar yürüten kuruluşlardır. Bununla birlikte gönüllülük esasıyla hizmet verilme imkânı bulunmayan veya tercih edilmeyen alanlarda ücretli personel istihdam edebilmektedirler. Bu hallerde dernekler, 4857 sayılı İş Kanunu (“İK”) kapsamında işveren olarak kabul edilmektedirler. İşveren sıfatına sahip dernekler, çalışanlarının iş kazasına maruz kalmaları halinde sorumlu tutulacaklardır.

21 April 2021

Türk Hukukunda Ticari Davalara Genel Bakış

Zorunlu arabuluculuk, görevli ve yetkili mahkemeler, deliller, istinaf ve temyiz süreçleri, geçici koruma tedbirleri, yabancıların teminat gösterme yükümlülükleri Türk hukukunda ticari uyuşmazlıklar bakımından temel konulardır. Bu yazımızda, Türk hukukunda ticari dava ve uyuşmazlık sürecini genel bir bakış çerçevesinde değerlendireceğiz.

12 April 2021

Dernekler Kanunu Kapsamında 2021 Yılı İdari Para Cezası Tutarları

İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu düzenleme uyarınca, Dernekler Kanun’da belirtilen idari para cezaları da her yıl arttırılmaktadır. Dernekler Kanunu kapsamında 2021 yılı için uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir.

18 March 2021

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uzaktan çalışma, 6.5.2016 tarihinde kabul edilen “İş Kanunu ile Türkiye iş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile İş Kanunu Madde 14’te yapılan değişiklikler kapsamında düzenlenmeye başlanmıştı. Yönetmelik, İş Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri biraz daha detaylandırmış oldu.

16 March 2021

İşyerinde Karar Köşesi

İşverenin aynı kıdemde ve aynı işi yapan çalışanları farklı ücretlerde çalıştırması objektif nedenlere dayanmadığından eşit işlem borcunun ihlali sayıldı ve İş Kanunu madde 24/2 kapsamında çalışanın haklı nedenle feshi tespit edildi. Ayrıca çalışan tarafından talep edilen ayrımcılık tazminatının da unsurlarının oluştuğu karara bağlandı.

10 March 2021

İş Yerinde Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Yaptırımlar

İş yerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık birden çok kanunda düzenlendiğinden, ayrımcılık nedeniyle çeşitli yaptırımlar söz konusu olacaktır. Bu yaptırımların bir kısmı ayrımcılık mağduru işçinin haklarının kazanılmasına ilişkin, bir kısmı ise ayrımcılık yasağına aykırı hareket eden işverene idari ve cezai yaptırımlardır.

10 March 2021

İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı: 6 Temel Başlık

Eşit davranma yükümlülüğü ve ayrımcılık yasağı temelini Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden alır. Çeşitli kanunlarda düzenlenen eşit davranma yükümlülüğü ve ayrımcılık yasağına dair bilmeniz gereken temel bilgileri bu yazımızda ele aldık.

10 March 2021

Kişisel Verilerin Korunmasının Aşil Tendonu: Özlük Dosyaları

Özlük dosyası tutulması, İş Kanunda düzenlenen bir yükümlülük olup ihlali karşısında idari para cezası öngörülmüştür. Ancak, özlük dosyalarının içeriği İş Kanunu ve sair mevzuatta pekiştirilmiş bir şekilde belirtilmemiştir. Bu nedenle süregelen insan kaynakları uygulamalarında özlük dosyasının içeriği olabildiğince geniş tutulmaktadır. Uygulamadan gelen bu alışkanlık, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVK”) ışığında çeşitli sakınca ve riskler barındırmaktadır.

09 February 2021

İş Kazası Halinde Atılması Gereken 5 Adım

Her ne kadar önceliğimiz iş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak olsa da, iş kazası sonrasına da hazırlıklı olmak gerekir. Bu nedenle olası bir iş kazası halinde işverenlerin ve işveren vekillerinin hangi adımları izleyeceklerini bilmeleri önemlidir. Bu yazımızda, iş kazasına maruz kalınması halinde atılması gereken 5 adımı derledik.

09 February 2021

Yargıtay Kararı Köşesi / 8 Şubat

İşverenin aynı kıdemde ve aynı işi yapan çalışanları farklı ücretlerde çalıştırması objektif nedenlere dayanmadığından eşit işlem borcunun ihlali sayıldı ve İş Kanunu madde 24/2 kapsamında çalışanın haklı nedenle feshi tespit edildi. Ayrıca çalışan tarafından talep edilen ayrımcılık tazminatının da unsurlarının oluştuğu karara bağlandı.

09 February 2021

Ek Düzenlemelere Dikkat: Yurtdışına Yapılan Bağış ve Yardımlarda Bildirim Zorunluluğu

Dernekler Kanunu kapsamında yurt dışına yapılacak yardımlar için önceden bildirim zorunluluğu getirilmiş ve bu hususun yönetmelik detaylandırılacağı öngörülmüştür. Yardım Toplama Kanunu’nda “yurt içine veya yurt dışına yapılacak yardımlarda usul ve esasların yönetmelik ile belirleneceği”ni öngörmektedir.

28 December 2020

Nakit İşlemlerde Parasal Sınır:  Parasal İşlemlerde Banka veya PTT Kullanma Zorunluluğu

Derneklerin gerçekleştirebileceği nakit işlemlere 7.637 TL nakit sınırı getirilmiştir. 7.000 TL’yi aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerin bankalar ve diğer finans kuruluşları veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu olacaktır. Bu hükme aykırı davranışların yaptırımı, doğrudan yönetim kurulu üyelerine uygulanacak idari para cezasıdır. Ceza tutarı, nakit işlem sınırını aşan tutar üzerinden belirlenecektir.

27 December 2020

Düzenli Dernek Denetimleri ve Denetim Kapsamının Genişlemesi

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Dernekler Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler, dernek denetimlerinin düzenli aralıklarla yapılacağını öngördüğü gibi, kapsam açısından daha geniş olabilmesi için de yeni yöntemler öngörmektedir.

26 December 2020

Yeni İdari Para Cezaları ve Artırılan Yaptırımlar

Teklif kapsamında Dernekler Kanunu’nda yer alan yaptırımlar artarken bazı yeni cezalar da düzenlenmektedir. Bunları aşağıda kısaca derledik:

25 December 2020

Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması, Derneklere Kayyım Atanması ve Dernek Faaliyetlerinin Durdurulması

Teklif İçişleri Bakanlığı’na, dernek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin biri veya tamamının görevden alınması; dernek faaliyetlerinin durdurulması; ve derneklere kayyım atanması için mahkemeye başvurma yönünde yetkiler vermektedir. İçişleri Bakanlığı’nın bu yetkiyi kullanabilmesi için dernek yönetim veya denetim kurulu üyesinin, terörizmin finansmanı, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretim ve ticareti ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında hakkında soruşturma başlatılmış olması yeterlidir - kesinleşmiş mahkeme kararı aranmamaktadır. Görevden uzaklaştırma ile beraber İçişleri Bakanlığı, mahkemeden ilgili üyeler yerine kayyım atanmasını da talep edebilir. Bu tedbirlerin yeterli olmadığı değerlendirilirse derneğin faaliyetleri geçici olarak durdurulabilir.

24 December 2020

İşyerlerinde HES Kodu Kullanımı ve KVK Önlemleri

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının sosyal hayat içerisinde kontrol altında tutulabilmesi için Hayat Eve Sığar “HES” uygulamasını geliştirmiştir. Bu yazımızda, HES Kodu ile kişilerin sağlık verilerinin işlenmesini kişisel verileri koruma bakımından inceleyeceğiz.

23 December 2020
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.