Suçun İşlenmesinde Mağdur Olan Kişi Hangi Yollara Başvurabilir?

Suçun işlenmesinde mağdur olan kişi, haklarının korunması ve adaletin yerini bulması için Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen yollara başvurabilir. Mağdurun bu hakları hakkında bilgi sahibi olması ve bu haklarını kullanması önemlidir.

28 Mayıs 2024

Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak Suçu

Uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve imali, toplum için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu maddelerle mücadele kapsamında caydırıcılık amacıyla farklı düzenlemeler yer almaktadır. Uyuşturucu madde ile ilgili suçların işlenmesi halinde, kolluk kuvvetleri ve savcılık tarafından gerekli soruşturma işlemleri yapılarak failler cezalandırılır. Fiilin hangi kapsamda kaldığının tespiti ise, netice olarak verilecek ceza miktarları arasındaki farklar nedeniyle büyük önem taşımaktadır.

28 Mayıs 2024

Hangi Suçlarda Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kararı Verilebilir?

Yurt dışı çıkış yasağına, ancak yasal şartların varlığı halinde ve mahkeme ya da hakimin kararıyla başvurulabilir. Yurt dışı çıkış yasağı kararı verilirken, şüpheli veya sanığın kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi, tanık veya bilirkişileri tehdit veya yıldırma şüphesi ve suçu tekrarlama ihtimalinin olması gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

24 Mayıs 2024

Şüphelinin Tutukluluğuna Karar Verilmesi Durumunda Atılması Gereken Adımlar

Tutuklama, son çare olarak kabul edilen bir tedbirdir. Bu tedbire ancak yasal şartların varlığı halinde ve hakiminin kararıyla başvurulabilir. Tutuklama kararı verilirken, şüpheli veya sanığın kaçma şüphesi, delilleri karartma veya yok etme şüphesi, tanık veya bilirkişileri tehdit veya yıldırma şüphesi, suçun işlenmesine yardım etme veya yataklık etme şüphesi ve suçun tekrarlama ihtimalinin olması gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

18 Mayıs 2024

Soruşturma Sürecinin Aşamaları

Soruşturma süreci, kamu davası açılmaya yer olup olmadığının belirlenmesi için önemli bir aşamadır. Bu aşamada, savcı maddi gerçeği araştırmak ve delilleri toplamak için gerekli tüm işlemleri yapar.

15 Mayıs 2024

Gözaltına Alınan Kişinin Hakları

Gözaltına alınan kişinin sahip olduğu haklar, adil bir yargılamanın ve masumiyet karinesinin korunmasının temelini oluşturur. Kolluk görevlilerinin, gözaltına aldıkları kişilerin haklarını gözetmelerine ve bu haklara saygı göstermelerine özen göstermesi gerekmektedir.

10 Mayıs 2024

Gözaltına Alınmış Türk Vatandaşı Olmayan Kişilerin Hakları

Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatandaşı olsun veya olmasın, tüm kişilerin gözaltında iken temel haklara sahip olmasını sağlayan bir yasal çerçeveye sahiptir. Bu haklar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açıkça belirtilmiş ve kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle gözetilmelidir. Gözaltına alınan Türk vatandaşı olmayan kişilerin bu haklardan haberdar olması ve haklarını ihlal eden durumlarda yetkili mercilere başvurması önemlidir.

10 Mayıs 2024

Dolandırıcılık Suçunun Basit ve Nitelikli Hallerine Genel Bakış

Dolandırıcılık suçu, mağdurlar üzerinde ciddi maddi ve manevi zararlar yaratabilen bir suçtur. Bu nedenle, bu suçla mücadele kapsamında caydırıcılık amacıyla TCK'da dolandırıcılık suçunun basit ve nitelikli halleri düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçunun cezası, suçun basit veya nitelikli hali olmasına, suçun işleniş şekline, elde edilen malvarlığının değerine ve diğer unsurlara göre belirlenir.

09 Mayıs 2024

Kasten ve Taksirle Yaralama Suçlarına Genel Bakış

Kasten ve taksirle yaralama suçları, Türk Ceza Kanunu'nda önemli bir yer tutmaktadır. Bu suçların cezası, yaralanmanın ağırlığına, mağdurun durumuna ve suçun işleniş şekline göre değişiklik gösterir.

25 Nisan 2024

Türk Ceza Hukukunda Adli Kontrol Tedbirleri

Adli tedbirler, ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için önemli bir araçtır. Bu tedbirler, şüpheli veya sanığın kaçmasını, delilleri karartmasını veya yargılamayı etkilemesini önleyerek adaletin yerini bulmasını sağlar. Ancak masumiyet karinesi ve suçta ve cezada kanunilik ilkeleri gereği bu tedbirlerin makul sınırlar dahilinde ve ölçülü şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır.

19 Mart 2024

İntifa Hakkı Veraset ve İntikal Vergisi’nin Konusu Olur Mu?

İntifa hakkının veraset ve intikal vergisine konu edilmesi durumunda, verginin tahakkuk / tebliğ ettirildiği tarihin 30 gün içerisinde vergi tahakkukuna itiraz edilmeli ve tahakkukun iptali için vergi mahkemesine başvurulmalıdır.

27 Aralık 2023

Bina Yönetim Planlarına Aykırı Kiralanan İşyerlerinin Ruhsatları İptal Edilebilir!

Bir bağımsız bölümün bina yönetim planına aykırı şekilde kiraya verilmesi halinde, idari ve cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu nedenle, ticari işletme kiralayan bağımsız bölüm maliki, yönetim planını dikkatlice incelemeli ve yönetim planına aykırı bir durum varsa, gerekli önlemleri almalıdır. Bu şekilde bir bağımsız bölümü kiralayacaklar açısından işyeri ruhsatının temin edilememesi veya iptali halinde taşınmazın malikinden talep edecekleri hususların kira sözleşmesinde açıkça düzenlenmesi gerekir.

15 Aralık 2023

İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi ve İşverenin Fesih Hakkı

İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi ve İşverenin Fesih Hakkı

11 Aralık 2023

Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanlarına Zorunlu Bireysel Emeklilik Katkı Payı

27 Aralık 2018 yılında yürürlüğe giren Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, 5 ve üzeri çalışana sahip işyerlerinin, çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine (“BES”) dahil etmeleri zorunludur. Sivil toplum kuruluşları da bu yükümlülüklere tabidir.

11 Mayıs 2021

İşgücü Piyasasına Yönelik Centilmenlik Anlaşmaları Sebebiyle 32 Şirkete Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından 20.04.2021 tarihinde aralarında Yemek Sepeti, Çiçek Sepeti, Getir, Migros, NTV ve Trendyol’un da bulunduğu 32 şirket hakkında işgücü piyasasında rekabeti olumsuz etkileyebilecek nitelikteki centilmenlik anlaşmaları sebebi ile soruşturma başlatıldığı açıklandı . Kurul, şirket çalışanının başka bir şirkette çalışmasına engel olabilecek nitelikte olan centilmenlik anlaşmalarının, işgücünün değerini bulamamasına ve emeğin karşılığının alınamamasına sebep olabileceğinden hareketle, 32 şirketin bu tür centilmenlik anlaşmaları ile işgücü pazarındaki rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadıklarını tespit etmek üzere bir soruşturma yürütecektir. Bu yazımız ile iş sözleşmeleri açısından rekabet yasağını ve centilmenlik anlaşmalarını inceleyeceğiz.

10 Mayıs 2021

SGK İşten Çıkış Kodları Değiştirildi

1 Nisan 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 22 Şubat 2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan "2.1- İşten ayrılış nedeni" alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundan "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmıştır. Genelge kapsamında 41 numaralı koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

10 Mayıs 2021

Yargıtay Kararı Köşesi

Mobbing İddiasının Kabulü İçin Kesin ve Mutlak Bir Delil Sunulmasına Gerek Olmadığı Değerlendirildi

10 Mayıs 2021

İhtiyati Haciz

Konusu para ve teminat olan alacak davalarında veya icra takiplerinde, alacağını güvence altına almak isteyen alacaklı, mahkemeden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep edebilir. İhtiyati haciz, mahkemeden tedbir mahiyetinde, borçlunun mevcut menkul ve gayrimenkullerini kaçırmasını önlemek ve borcun tahsilinin güvende altına alınması için talep edilmektedir. İhtiyati haciz 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) belirtilen şart ve usule uygun olarak talep edilmelidir.

10 Mayıs 2021

Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Kazaları

Dernekler, çalışmalarının mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlarken yalnızca dernekler mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerini değil, derneğin faaliyetleri gereği tabii olduğu diğer mevzuatlarda düzenlenen yükümlülüklerini de yerine getirmelidir. Dernekler gönüllülük esasıyla çalışmalar yürüten kuruluşlardır. Bununla birlikte gönüllülük esasıyla hizmet verilme imkânı bulunmayan veya tercih edilmeyen alanlarda ücretli personel istihdam edebilmektedirler. Bu hallerde dernekler, 4857 sayılı İş Kanunu (“İK”) kapsamında işveren olarak kabul edilmektedirler. İşveren sıfatına sahip dernekler, çalışanlarının iş kazasına maruz kalmaları halinde sorumlu tutulacaklardır.

21 Nisan 2021

Türk Hukukunda Ticari Davalara Genel Bakış

Zorunlu arabuluculuk, görevli ve yetkili mahkemeler, deliller, istinaf ve temyiz süreçleri, geçici koruma tedbirleri, yabancıların teminat gösterme yükümlülükleri Türk hukukunda ticari uyuşmazlıklar bakımından temel konulardır. Bu yazımızda, Türk hukukunda ticari dava ve uyuşmazlık sürecini genel bir bakış çerçevesinde değerlendireceğiz.

12 Nisan 2021

Dernekler Kanunu Kapsamında 2021 Yılı İdari Para Cezası Tutarları

İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu düzenleme uyarınca, Dernekler Kanun’da belirtilen idari para cezaları da her yıl arttırılmaktadır. Dernekler Kanunu kapsamında 2021 yılı için uygulanacak idari para cezaları aşağıda belirtilmiştir.

18 Mart 2021

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uzaktan çalışma, 6.5.2016 tarihinde kabul edilen “İş Kanunu ile Türkiye iş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile İş Kanunu Madde 14’te yapılan değişiklikler kapsamında düzenlenmeye başlanmıştı. Yönetmelik, İş Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri biraz daha detaylandırmış oldu.

16 Mart 2021

İşyerinde Karar Köşesi

İşverenin aynı kıdemde ve aynı işi yapan çalışanları farklı ücretlerde çalıştırması objektif nedenlere dayanmadığından eşit işlem borcunun ihlali sayıldı ve İş Kanunu madde 24/2 kapsamında çalışanın haklı nedenle feshi tespit edildi. Ayrıca çalışan tarafından talep edilen ayrımcılık tazminatının da unsurlarının oluştuğu karara bağlandı.

10 Mart 2021

İş Yerinde Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Yaptırımlar

İş yerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık birden çok kanunda düzenlendiğinden, ayrımcılık nedeniyle çeşitli yaptırımlar söz konusu olacaktır. Bu yaptırımların bir kısmı ayrımcılık mağduru işçinin haklarının kazanılmasına ilişkin, bir kısmı ise ayrımcılık yasağına aykırı hareket eden işverene idari ve cezai yaptırımlardır.

10 Mart 2021
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.