Sivil Toplum Kuruluşlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluğu

Çalışanlar açısından İş Kanunu ve iş hukukuna dair sair mevzuata uygun faaliyet göstermeye yönelik uyum süreçleri yürütülürken, iş sağlığı ve güvenliği alanında uyulması gereken zorunluluklar çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

10 Kasım 2020

Derneklerin Denetiminde Yasal Dayanak ve Kapsam

Dernekler Kanunu’na tabi kuruluşlar olan; dernekler, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilikleri, doğrudan faaliyet ofisleri ile şubeleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri tarafından denetlenebilir.

09 Kasım 2020

Derneklerin Denetime Hazırlık Yapması

Denetimler için en iyi hazırlık, kuruluşların günlük yönetimlerini hukuka uygun şekilde gerçekleştirmeleri ile olacaktır.

08 Kasım 2020

Ücretin Düşürülmesi Halinde Çalışanın Hakları

İş sözleşmesi kapsamında belirlenen ücret, çalışma koşullarındaki esaslı unsurlar arasında yer alır. Kural olarak işveren, tek taraflı kararı ile ücret dâhil iş özleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiremez. Salgının ekonomik etkilerinin daha yoğun olarak hissedildiği bu dönemlerde, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işverenler, çalışanlarına ücretlerin düşürülmesi yönünde tekliflerde bulunmaktadır. Bu yazımızda ücretin düşürülmesine ilişkin kısa bir değerlendirme yaptık.

25 Eylül 2020

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik: Yurt Dışından Alınan Nakdi ve Ayni Yardımlara İlişkin Bildirim Yükümlülükleri

Dernekler Yönetmeliği’ndeki güncel düzenlemeler, Uluslararası STK’ların Türkiye ofisine yapılan nakdi ve ayni yardımlara dair bildirim yükümlülüklerinde önemli değişikliklere yol açtı. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde yetkili kişiler üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabileceğinden ilgili yükümlülükler konusunda dikkatli olunmalıdır.

23 Eylül 2020

Tasfiye Memurunun Sorumlulukları

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin sona erme ve tasfiye süreçlerinde tasfiye memurlarına önemli görevler atfedilmiştir. Önemli görevler, tasfiye memurlarının sorumluluğuna da neden olabilmektedir. Bu yazımızda, tasfiye memurlarının sorumluluğunu ve izlenebilecek dava yolunu inceledik.

21 Eylül 2020

Tasfiyesi Tamamlanmış Olan Şirketlerin İhyası

Tasfiye edilmiş şirkete karşı bir alacak ileri sürülmesi durumunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) düzenlen hükümler doğrultusunda şirket ihya edilebilir. İhya, tasfiyesi tamamlanmış ve ilgili ticaret sicilinden terkin edilmiş olan bir şirketin yeninden canlanması olarak tarif edilebilir. Hukuken mümkün olmakla birlikte, alacağın tahsili bağlamında önemli pratik sorunlar bulunmakta olup bu sorunların çözümleri yasal düzenlemeler ile giderilmemiştir.

18 Eylül 2020

Tasfiyeden Dönme

Tasfiye sürecine giren bir şirketin bu süreci sonlandırarak şirket varlığını devam ettirebilmesi mümkün müdür? Bu yazımızda, anonim ve limited şirketler özelinde tasfiyeden dönme konusunu inceledik.

14 Eylül 2020

Şirketlerin Tasfiyesi Sırasında Şirket Borçlarının Ödenmesi

Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin tasfiye işlemleri kapsamında şirket alacaklılarının korunmasına ve borçlarının ödenmesine ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir. Bu yazımızda, tasfiye halindeki şirketin borçlarının ödenmesi ve alacaklıların korunması ile ilgili hükümleri ele aldık.

10 Eylül 2020

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Kararı ile Tasfiye Edilmesi Usulü

Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketlerinin tasfiye süreçleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Şirketler, kanundan veya esas sözleşmeden kaynaklı pek çok sebep ile tasfiye sürecine girebilirler. Bu paylaşımımızda, anonim ve limitet şirketlerin genel kurul kararı ile tasfiye edilmeleri halinde takip edilecek usulü inceledik.

07 Eylül 2020

Yurtdışında Yerleşik Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Şube, Temsilcilik ve Doğrudan Faaliyet Ofisleri Bakımından Kişisel Verileri Koruma

Türkiye’den doğrudan veya temsilcilik aracılığıyla dolaylı olarak veri işleyen yurtdışında yerleşik Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının VERBİS kaydı yapması ve kişisel verilerin korunması için idari ve teknik tedbirleri alması zorunludur. Konuya ilişkin Kurul kararları ve KVK kapsamındaki yükümlülükleri bu paylaşımımızda ele aldık.

31 Ağustos 2020

Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Kurulu İrtibat Ofisleri ve Şubeleri Bakımından Kişisel Verileri Koruma ve VERBİS Kayıt Yükümlülükleri

Türkiye’den doğrudan, irtibat ofisi veya şube aracılığıyla dolaylı olarak veri işleyen yurtdışında yerleşik veri sorumlusunun VERBİS kaydı ve kişisel verilerin korunması için idari ve teknik tedbirleri alması zorunludur. Konuya ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve kanun kapsamındaki yükümlülükleri bu paylaşımımızda ele aldık.

28 Ağustos 2020

COVID-19 Salgını Sürecinde Organizasyonların Ertelenmesi ve İptali

COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile konser, düğün ve festival gibi toplu etkinlikler geçici olarak askıya alınmıştır. Bu yazımızda, ön ödemesi yapılan etkinlik biletleri ve mekan kirası ile ilgili sorunları kısaca değerlendirdik.

17 Ağustos 2020

Dijital Hizmet Vergisi Yasalaştı!

Giderek artan dijital ekosistem ve gelişen dijital ekonominin bir sonucu giren kanun ile dijital hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni bir vergi mükellefiyeti getirilmiştir. Bu paylaşımımızda kapsamı ve muafiyetleri bakımından dijital hizmet vergisini inceledik.

10 Ağustos 2020

Uluslararası STK’lar ve Derneklerde Ayni ve Nakdi Yardımın Belgelendirilmesi

Pandemi süreci, Türkiye’de kayıtlı faaliyetleri bulunan birçok uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun nakit ve ayni destek faaliyetlerini artırmıştır. Blog yazımızda derneklerin gelir ve giderlerinin kaydı sürecinde dikkat etmesi gereken unsurları inceledik.

03 Ağustos 2020

COVID-19’la Mücadelede Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Yasağı!

Stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmaya karşı ek önlemlere izin veren yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerin, tedarikçilerin ve perakendecilerin stoklama ve fiyatlandırma uygulamaları üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemeldir. Mevcut düzenlemeleri Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil edebilecek ilgili işlemler birlikte değerlendirdik.

27 Temmuz 2020

İşten Çıkarma, Ücretsiz İzin ve Ücretsiz İzin Sigortası ile İlgili Torba Yasa Değişiklikleri

7244 Sayılı Torba Kanun kapsamında İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 3 ay süre ile işverenin işçileri işten çıkarması yasaklandı ve işverenin işçinin rızası olmadan işçiyi ücretsiz izne çıkarabileceği kabul edildi. Yapılan değişiklikleri bu yazımızda inceledik.

01 Temmuz 2020

COVID-19 Düzenlemeleri Kapsamında Çeklerin İbraz Süreleri ve Karşılıksız Çek

COVID – 19 salgını ekonomik önlemleri kapsamında çeklerin ibraz süreleri durduruldu mu? 7226 Sayılı Kanun kapsamındaki düzenlemelerin, çeklerin ibraz süreleri üzerine nasıl yorumlanabileceğini değerlendirdik.

29 Haziran 2020

COVID-19 Kısıtlamaları Kapsamında Seyahat İzin Belgesi

Belirli şehirlere giriş ve çıkışı sınırlayan seyahat kısıtlamasının süresi uzatıldı. Bu paylaşımımızda, seyahat izin belgesi için aranan koşulları ve başvuruya ilişkin bazı pratik bilgileri derledik.

22 Haziran 2020

COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin Ertelenmesi

COVID-19 tedbirleri kapsamında iş sözleşmesi ile sigortalı çalışanlar (4/1a) ve BAĞKUR kaydı olan sigortalıların (4/1b) sosyal güvenlik prim ödemeleri ertelenmiştir. Blog yazımızda ertelemenin kapsamını ve yeni süreleri inceledik.

15 Haziran 2020

COVID – 19 Önlemleri Kapsamında Gelir Vergisi, KDV ve Muhtasar Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi

Mükelleflerin 2019 yılına ait gelir vergisi, KDV ödemeleri ve beyanname verme tarihleri ertelenmiştir. Paylaşımımızda yazımızda ertelemenin kapsamını ve erteleme sürelerini inceledik.

08 Haziran 2020

Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımının Sınırlandırılmasına İlişkin Kanun Değişikliği

COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde; Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) yazısı üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”) tarafından tüm şirketlere yapılan 1/4/2020 tarihli duyuruda, tüm sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasına vurgu yapılmıştı. Bu bağlamda, kâr dağıtımında sınırlamaya gidilmesine ilişkin belli hususların genel kurul toplantılarında gündeme konulmasının zorunlu tutulduğu ifade edilmişti. Açıklama sonrasında ilgili sınırlamalar, yürürlüğe giren 7244 Sayılı, Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) kapsamına da dâhil edilerek kanunlaştırıldı.

01 Haziran 2020

Maaş Haczi Olanlar Dikkat: Maaş Kesintileri Devam Edecek!

COVID19 ile mücadele kapsamında dikkat çeken önlemlerden biri de 22.03.2020 tarihli ve 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/4/2020 tarihine kadar; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulması oldu. Bu karar sonrasında akıllara hali hazırda konulan maaş hacizlerinin ne olacağı sorusu gelmekteydi. Adalet Bakanlığı 02.04.2020 tarihli açıklaması ile nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve dolayısıyla maaş hacizlerinin devam edeceğini belirterek bu duruma açıklık getirdi. Görüş yazısında maaş kesintilerinin yapılmasının icra takiplerinin durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına aykırı olmadığı değerlendirildi. İcra takiplerinin durdurulduğu tarih aralığında icra daireleri tarafından yeni haciz kararları alınamayacağı ve mevcut konulmuş maaş hacizlerin ise dayanağının ne olduğu ilgili tarafça bilinemeyecek olması nedenlerine dayanılarak maaş kesintilerinin devam edeceği bildirildi.

25 Mayıs 2020

Bir Zorlayıcı Fesih Nedeni Olarak COVID-19

COVID-19 salgını fesih için zorlayıcı bir sebep midir? Zorlayıcı nedenlerle iş sözleşmesini fesih hakkı hangi hallerde doğar? COVID-19 salgınını uygulamadaki örnekler ile karşılaştırdığımız yazımızda güncel soruları cevaplamaya çalıştık.

18 Mayıs 2020
Yazar
E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.