AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatına sahip Erdem Hukuk tarafından hazırlanmıştır.

Erdem Legal tarafından, kişisel verileriniz (İsim Soy İsim, Adres, Telefon Numarası, e- mail adresi), yasal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapılması teknik ve ticari güvenliğinin temini, güncel hukuki düzenlemelerden ve değişikliklerden haberdar edilmeniz de dahil olmak üzere KVK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Toplanan kişisel veriler, tarafımızca sağlanacak hukuki hizmetten faydalanmak üzere; KVK’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Erdem Hukuk tarafından işlenir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK’nın 11.maddesi uyarınca veri sahipleri;

- Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 
- KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 

KVK’nın 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için KVK'nın 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; [http://www.erdemlegal.com/] adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kılıçalipaşa Mahallesi, Akarsu Yokuşu, Arbatlı Apartmanı, No: 21 / 4, 34433, Cihangir / Beyoğlu / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bilgi@erdemlegal.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunun, her hâlükârda kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tevsik edici gerekli belgeler ile yapılması gerekmektedir.

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.