tasfiyesi tamamlanmış olan şirketlerin i̇hyası

18 Eylül 2020

Şirket Tasfiyesi Kitapçığı  Şirket Tasfiyesi Kitapçığı

Tasfiyesi Tamamlanmış Olan Şirketlerin İhyası

Tasfiye edilmiş şirkete karşı bir alacak ileri sürülmesi durumunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) düzenlen hükümler doğrultusunda şirket ihya edilebilir. İhya, tasfiyesi tamamlanmış ve ilgili ticaret sicilinden terkin edilmiş olan bir şirketin yeninden canlanması olarak tarif edilebilir. Hukuken mümkün olmakla birlikte, alacağın tahsili bağlamında önemli pratik sorunlar bulunmakta olup bu sorunların çözümleri yasal düzenlemeler ile giderilmemiştir.

 

İhya Davasına Neden Olabilecek Alacak Türleri Nedir?

İhya davasının hukuki dayanağı olan TTK’nın ilgili maddesi, tasfiye edilmiş şirketin borcu olması durumunda ek tasfiye işlemleri yapılabileceğini öngörmektedir. Ancak, ilgili yasa borcun türüne yönelik bir belirleme yapmamıştır. Yargıtay kararları ışığında, tasfiye edilmiş şirketin borcu ticari ilişkiye dayanabileceği gibi haksız fiile de dayanabilir. Bu doğrultuda, tasfiye edilmiş şirket tarafından tasfiyeden önce üretilmiş bir cihazın üçüncü kişiler nezdinde yol açacağı zararlar için tasfiye edilmiş şirketin ihyası talep edilebilir.

 

İhya Davasında Davalı Kimdir, Dava Kimlere Karşı Açılır?

Tasfiye edilmiş bir şirketin dava ehliyeti, diğer bir anlatımla davaya taraf olma kapasitesi yoktur. Bu nedenle ihya davası, alacaklı tarafından doğrudan tasfiye memuru ve şirketin tasfiyesini tescil eden ticaret sicil müdürlüğüne karşı açılır. Davanın doğrudan tasfiye memuruna yöneltilmesi, tasfiye memurunun iddia edilen alacaktan kişisel malvarlığı ile sorumlu olduğu anlamına gelmez.

 

İhya Davasının Sonucu Nedir?

İhya davasının olumlu sonuçlanması halinde, tasfiye edilen şirket tekrar ticaret sicile kaydedilir ve tüzel kişilik kazanır. İhyaya hükmeden mahkeme, şirketin ek tasfiyesi için son tasfiye memurunu ya da yeni bir tasfiye memurunu görevlendirir. İhya edilmiş şirketin ek tasfiyesi sadece ihyaya konu alacak için yapılır, tasfiye memuru bu ek tasfiye süresince başkaca bir işlem yapamaz.

 

İhya Davasının Alacağın Tahsiline Etkisi Nedir?

İhya davası ile alacak davası farklı davalardır. İhya davasına ek olarak alacak davasının açılması ve alacaklı lehine sonuçlandırılması gerekir. Alacak davası neticesinde ihya edilen şirketin borçlu olduğu kesinleşirse; şirket hakkında icra takibi yapılarak ilgili tutarın tahsili yoluna gidilebilir. Şirketin ihya edilmesinin, tasfiye öncesi malvarlığının teşekkül etmesi sonucunu doğurmaması bir sorun teşkil etmektedir.

E-Bülten'e Hemen Kayıt Olun

E-bülten gönderimlerimize üye olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.